Hur kan vi få tillräckligt med arbetskraft till sjöfartsbranschen i framtiden? Ett nytt projekt med fokus på tillgången på sjöpersonal tar emot utmaningen

14. juni 2023

Rederierna i Finland har börjat ett nytt projekt som fokuserar på att förbättra tillgängligheten av sjöfarare. Till projektet deltar ett stort antal sjöfartens intressegrupper.

Sjöfararernas tillgänglighet har blivit ett mycket relevant tema i Finland och internationellt. I Finland upplever rederier brist på kunnande arbetskraft redan nu. Problemet med brist på personalen har stått upp i centrum också för rederiernas internationella paraplyorganisation International Chamber of Shipping (ICS) och European Community Shipowners’ Association (ECSA). I den internationella sjöfartsorganisationen IMO har sjöfararens globala tillgänglighet tagits i beaktande som en av de centrala framtidens utmaningar. I försörjningsberedskapsutredningen gjord av Försörjningsberedskapscentralens Sjötransportpool uppkom samma problem för Finlands sjötransporter. I utredningen konstaterades det att i fortsättningen kan arbetskraftens tillgänglighet vara en utmaning för försörjningsberedskapen.

Rederierna i Finland har påbörjat arbetet för att förbättra situationen. Förra året ordnades det ett seminarium och workshop om framtidens sjöfarare där det diskuterades om arbetskraftens tillgänglighet och utvecklades lösningar tillsammans med intressegrupper.

Brist på arbetskraft har redan upplevts i alla vakanser inom sjöfartsarbete, och särskilt hos de som är kunniga på den mekaniska sidan. För Finland är det främsta problemet att det inte kommer att finnas tillräckligt många unga yrkesverksamma inom branschen för att ersätta de sjöfarare som kommer att gå i pension under de närmaste åren. Samtidigt har man uppmärksammat att ett oroväckande stort antal studenter som börjar vid sjöfartsskolor avbryter sina studier. Tillgängligheten på arbetskraft påverkas också av att relativt få kvinnor fortfarande söker sjöarbete. Dessutom fortsätter sjömännens arbetskarriär inte alltid fram till pensionsåldern, utan sjöfarare utestängs i allt högre grad t.ex. på grund av hälsoskäl.

Arbetet i gång med arbetsgrupper

I workshopdiskussionen som hölls vid det senaste seminariet kartlades nyckelfaktorer som påverkar bristen på arbetskraft och fokus låg särskilt på utveckling av sjöfartsutbildning och guidad utbildning på fartyg, förbättring av branschens attraktionskraft och att stanna i branschen. Förbättringen av fartygets arbetsförhållanden och välbefinnande genom ledarskaps- och arbetskulturutveckling samt förenkling av kvalificeringsförfaranden sågs också som viktiga utvecklingsmål. Som ett resultat av den konstruktiva workshopen beslöts inrättning av ett gemensamt projekt och arbetsgrupper för att driva frågorna framåt.

I början av året startade Rederierna i Finland projektet Sjöpersonalens tillgänglighet. Som presenterat i workshopen består projektet av arbetsgrupper där åtgärder planeras och samordnas för att förbättra arbetskraftssituationen. Utöver styrgruppen är arbetsgrupperna Utbildningsutveckling, Praktikutveckling & att hållas i skolan och branschen samt Branschens attraktionskraft och synlighet. Arbetsgrupperna består representanter från bl.a. av rederiernas och arbetstagarförbund, utbildningsinstitutioner inom branschen, Utbildningsstyrelsen, Sjömanspensionskassan, Traficom och andra intressegrupper.

Skäl till att avbryta studierna har övervägts i utbildningsutvecklingsarbetsgruppen. Arbetsgruppen har funderat på olika sätt att få studerande in i sjöarbete i ett tidigare skede än i dag och samtidigt skulle eleverna bli en del av det sjöfartens gemenskap tidigare och bli engagerade i branschen. Lärarbrist och resursbrist har också identifierats som en del av problemet och arbetsgruppen har funderat på om till exempel att utveckla samarbetet mellan sjöfartsskolor skulle vara en lösning på dessa utmaningar. Dessutom har man insett att sjöfarten och den kompetens som behövs till sjöss kommer att förändras avsevärt i och med den gröna omställningen, och arbetsgruppen diskuterar hur man bäst kan förmedla de kompetensbehov som branschen identifierat till skolorna.

Arbetsgrupperna Praktikutveckling & att stanna i skolan och branschen har börjat med att bekanta sig med praxis för de sjöfartens arbetsträningsperioder som ingår i utbildningen. Arbetsgruppen har diskuterat mycket om vikten av en framgångsrik praktikupplevelse och hur praktikanterna skulle välkomnas ombord som framtida kollegor. Arbetsgruppen har diskuterat praktikhandledarens roll och informationsutbytet mellan praktikhandledaren och skolan. Arbetsgruppen kommer att presentera utvecklingsidéer allt eftersom arbetet fortskrider.

I arbetsgruppen Branschens attraktionskraft och synlighet kommer att fokusera på att kartlägga åtgärder för att öka sjöfartbranschens synlighet och arbetets attraktionskraft, särskilt bland unga. Nyckelmedel är t.ex. använda sociala mediekanaler som är relevanta för ungdomar som TikTok och Instagram, samt att sammanställa information och utbildningsmöjligheter inom området och distribuera information till grund- och gymnasieskolor. Studiehandledare och lärare har identifierats som en särskilt viktig målgrupp för kommunikation om ämnet.

Effektivitet med gemensamma investeringar och konsekvens

För tillfället är sjöfartbranschen inte den enda som brottas med brist på arbetskraft – tvärtom. Följaktligen kan lösningar på problem inte förväntas på ett ögonblick. Det behövs gemensamma, långsiktiga investeringar i den sjöfartsbranschen för att lösa utmaningarna.

Målet med projektet Sjöfartens arbetskraftstillgänglighet är att slutresultatet av det arbete som nu påbörjats är att skapa en gemensam vision om vilka åtgärder som kan användas för att förbättra tillgången på sjöfartspersonal både under de närmaste åren och i det långa loppet. De åtgärder som arbetsgrupperna rekommenderar kommer att genomföras redan under kommade år, men syftet är att förbinda de berörda parterna till ett långsiktigt samarbete för att förbättra arbetskraftssituationen.

Rederierna i Finland har redan under de senaste åren främjat arbetet med tillgången på personal, särskilt för att öka branschens attraktionskraft och synlighet, med flera åtgärder. För att nå unga omfattar samarbetsprojektet Finlands maritima kluster bl.a. startat samarbete med studiehandledare, gjort en omfattande broschyr om maritima utbildningsmöjligheter och producerat en podcast om det maritima klustret. Rederierna i Finland startade Företagsbysamarbetet förra året, där niondeklassare får lära sig om rederier och den sjöfartsindustrin i en affärsspelssimulering.