IMO:s miljöskyddskommitté MEPC samlades för att behandla åtgärder för minskandet av sjöfartens växthusgaser

21. juni 2021

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO:s miljöskyddskommitté MEPC 76 samlades den 10-17.6.2021. Mötet som för andra gången ordnades per videoanslutning hade som främsta målsättning att bekräfta korttidsmässiga åtgärdsregler som minskar koldioxidutsläpp från internationell sjöfart, och diskutera de följande stegen för att nå IMO:s växthusgasstrategi.

Enligt växthusgasstrategin skall internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp minst 40 procent via året 2030 och med 70 procent via året 2050, jämfört med nivån året 2008. Därefter fortsätter utvecklingen gradvis till en fullständig eliminering av koldioxidutsläpp.

Åtgärdsregler, som redan godkänts på förra mötet, bekräftades och riktlinjer för åtgärdsregeln godkändes i enlighet med förslagen från växthusgasarbetsgruppen. Riktlinjerna för den operativa åtgärden, den så kallade CII koldioxidintensitets förordningen väckte mycket diskussion. Vid mötet enades man slutligen om en stegvis skärpning av den operativa koldioxidintensiteten med 1 % per år från 2020 – 2023 och 2 % per år från 2023 – 2026, och lämnade det årliga minskningskravet för den sista fasen från 2027 – 2030 odefinierad, tills IMO har kunnat bedöma åtgärdsregelns inverkan på koldioxidintensitetens utveckling.

Flera länder, däribland EU-länder, USA och små öar i utvecklingsländer, var besvikna över beslutet och hade föredragit mer ambitiösa procentsatser för att minska koldioxidintensiteten.

”Det är beklagligt att IMO:s medlemsstater inte har angett ett skärpningsmål för 2027-2030 för slutfasen i åtgärdsregeln för koldioxidintensitet. Reglering bör skapa förutsägbarhet och stabilitet på marknaden. Vaga regleringar kan istället påverka företagens möjligheter att ingå långsiktiga planer och charterkontrakt.” kommenterar Rederierna i Finlands specialsakkunnig Mats Björkendahl.

Viktigt beslut för Finland om isklassade fartyg flyttas till arbetsgrupp

Finland, tillsammans med sina närmaste grannar runt Östersjön, föreslog vid mötet att isförstärkta fartygsresor i is ska undantas från regleringen av den operativa koldioxidintensiteten. Finland höll ett utmärkt anförande, som betonade vikten av lika villkor för iskvalificerade fartyg och fartyg i öppet vatten. Det beslöts dock att korrigeringsfaktorerna för isklassade fartyg, samt olika resespecifika undantag ska diskuteras vidare i den intersessionella växthusgasarbetsgruppen. Målet är att slutföra arbetet före MEPC 78 året 2022. För den finska sjöfarten är de kommande mötena avgörande för att bevara konkurrenskraften för både isklassade fartyg och den finska industrin.

Inget beslut om den globala fonden för forskning och utveckling inom sjöfarten

Vid mötet hölls en livlig debatt om inrättandet av en global forsknings- och utvecklingsfond. Förslaget, som sjöfartsindustrin lade fram redan förra året, hade ändrats och stöddes av en omfattande konsekvensbedömning. Det nya förslaget fick stöd, men det fanns också en del kritik. Det uppstod till exempel frågor gällande finansiering och delandet av kunskap och teknik som skapas. Mötet nådde inte tillräckligt samförstånd och diskussionen kommer att fortsätta vid nästa MEPC-möte i november.

Rederierna i Finland stöder inrättandet av en forsknings- och utvecklingsfond. ”Vi hade hoppats att fondförslaget skulle ha gått framåt. Det FoU-arbete som krävs för att uppnå målen för utsläppsminskningar inom sjöfarten måste påskyndas. Den föreslagna fondmodellen är en del av detta arbete.”, konstaterar Rederierna i Finlands ledande sakkunnig Sinikka Hartonen.

Följande steg för arbetet att utveckla åtgärder längre sikt

Mötet reflekterade länge över vad som bör ingå i den arbetsplan som styr utvecklingen av åtgärder på medellång och lång sikt. Det nåddes samförstånd om innehållet och antogs en första version av arbetsplanen. I oktober kommer en arbetsgrupp att inleda ytterligare arbete om marknadsbaserade instrument, främjandet av bränslen med låga eller inga koldioxidutsläpp, och eventuella begränsningar av bränslenas koldioxidintensitet.

Rederierna i Finland välkomnar att diskussionen om åtgärder på medellång och lång sikt inleds i höst. Åtgärder som bygger på IMO:s reglering, t.ex. ett globalt marknadsbaserat instrument, kommer att vara mer omfattande i sin effektivitet och leder inte till ojämlikheter i regional konkurrenskraft.

Vid mötet enades man också om ett nytt arbetsprogram, för att uppdatera riktlinjer om oljud under vattenytan som orsakas från sjöfart.

 

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi