IMO:s sjösäkerhetskommitté MSC diskuterade utmaningar med bemanningsbyten, sjöfartens automation och bränslesäkerhet

19. maj 2021

IMO:s sjösäkerhetskommittés möte MSC.103 som avslutades förra fredagen samlade ihop över 180 delegationer från olika länder och organisationer, och deras sammanlagt 1300 medlemmar. Under mötet som redan andra gången ordnades via distans diskuterades bl.a bemanningsbytesutmaningar som COVID-19 orsakat, sjöfartens automation och bränsle säkerhet.

Den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommitté (MSC, Maritime Safety Committee) samlades den 4–14. maj på distans för andra gången. Denna gång var det frågan om kommitténs 103. möte (MSC.103).

I början av mötet valdes ordförande. Med bemyndigandet av totalt stöd valdes Mayte Medina (USA) som ordförande och Theofilos Mozas (Grekland) som vice-ordförande.

Utmaningarna med bemanningsbyten fortsätter

Svårigheterna med bemanningsbyten som coronapandemin orsakat är inte över. Situationen har förbättrats, men det finns fortfarande ca. 200 000 sjöfarare som väntar på att slippa hem från fartyg eller tvärtom.

Sjöfararnas betydelse har betonats på flera forum, men trots detta har endast närmare 60 av IMO:s 174 medlemsländer officiellt erkänt sjöfarare som nyckelarbetare, vilkas rörlighet och säkerhet bör säkerställas.

MSC.103 mötet godkände resolutionen ”Recommended action to prioritize Covid-19 vaccination of seafarers”, som rekommenderar sjöfararnas prioritering i nationella vaccinationsprogrammen. Dessutom beslöt mötet, att det till nästa IMO:s plenum förbereds en resolution som sammanfattar rekommendationer gällande COVID-19.

Regleringskartläggning för sjöfartens automation blev färdig enligt tidtabell

Kartläggning av reglering för sjöfartens automation började under våren 2018. Under förberedelsearbetet har man gått igenom IMO:s regleringar och utvärderat deras användbarhet och reformbehov ur perspektivet av ökad automatisering. På MSC.103 mötet slutfördes och godkändes slutrapporten om kartläggningsarbetet.

I samband med slutförandet av regleringskartläggningen fördes en livlig diskussion om bland annat vilka frågor som skulle prioriteras. Det konstaterades, att det finns ett behov att komma överens om de termer som används och deras innebörd, för att förtydliga processen för utarbetande och utveckling av reglering. Ett av de viktigaste första stegen är till exempel att definiera automatiseringsnivåer. En annan viktig punkt på arbetslistan är en reflektion över behovet av att omdefiniera sjöfararnas roller, uppgifter och ansvar på olika automationsnivåer. I detta sammanhang kommer även definitionen av fjärrstyrare att förtydligas.

MSC.103-mötet bestämde, enligt arbetsgruppens förslag, att det bästa sättet att reglera sjöfartens automation är att utarbeta en ny målbaserad IMO-föreskrift. Detta skulle kunna göras obligatoriskt, t.ex. genom att det inkorporeras i SOLAS-konventionen.

Bearbetning av ämnet inom IMO fortsätter. Medlemsländerna kan lämna förslag på hur fortsättningsarbetet ska framskrida, till följande MSC mötet.

De första stegen har nu tagits i utvecklingen av reglering för automation inom sjöfarten. Det består dock fortfarande ett långt och stort arbete att genomföra. ”Det viktiga är att arbetet nu har inletts. Tekniken utvecklas och de möjligheter den ger för att förbättra säkerheten och effektiviteten inom sjöfarten måste utnyttjas, och regleringen får inte bli ett hinder.” konstaterar Sinikka Hartonen, ledande sakkunnig vid Rederierna i Finland.

Oro över bränslesäkerhet

Bränslekvaliteten är en viktig faktor för sjösäkerheten. Det bränsle som fartyget får måste uppfylla de nödvändiga specifikationerna.

MSC.103 höll med om att det finns ett behov av obligatorisk reglering för att garantera säkerheten. En korrespondensarbetsgrupp inrättades för att utarbeta de nödvändiga SOLAS-ändringarna. Enligt de nya bestämmelserna ska medlemsstaterna meddela IMO om situationer där flampunkten för bränsle som levereras till ett fartyg inte uppfyller kraven och vidta åtgärder mot bränsleleverantören. Nya krav kommer också att införas för dokumentation av flampunkten för ett bränsleparti.

Arbetsgruppen måste lägga fram resultaten av sitt arbete vid MSC.105-mötet, vilket innebär att resultaten måste vänta till nästa år.

Distansmöten kommer att fortsätta i minst ett år till

Enligt nuvarande uppgifter kommer IMO:s distansmöten att fortsätta åtminstone fram till slutet av året. Detta innebär att nästa möte i sjösäkerhetskommittén i oktober (4.-8. oktober 2021) också kommer att hållas via distans.

 

Tilläggsinformation:

Sinikka Hartonen, ledande sakkunnig

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi