IMO:s sjösäkerhets­kommitté MSC samlades första gången på distans och behandlade utmaningar som corona­pandemin orsakat

12. november 2020

IMO:s sjösäkerhetskommitté samlades på distans för att behandla en betydligt kortare agenda än normalt. I centrum var godkännandet av subkommittéernas förslag, men även lösning av problemen som coronan orsakat.

Den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommitté (MSC) samlades 4.-11. november på distans via videoanslutning. Mötet som flyttats till hösten från förra våren, hade en betydligt kortare agenda p.g.a. det ovanliga samlingssättet. Den förkortade agendan innehöll huvudsakligen bekräftelser av tidigare godkända uppdateringar gällande reglering (SOLAS och IGF-, IGC- och IMDG-koder) och godkännande av rapporter från olika subkommittéer. Dessutom hade man bokat tid för diskussion kring coronapandemin

 Regleringsutvecklingen för automation tar paus

Under normala förhållanden samlas MSC mötets deltagare i ämnesbaserade arbetsgrupper. Eftersom mötet förverkligades virtuellt var arbetande i grupper inte möjligt, vilket betydde att till exempel den regleringsutveckling som tidigare påbörjats för automation inte kom framåt.

Dröjsmålet är beklagligt, men inte kritiskt, eftersom det på förra mötet slutfördes och godkändes tillfälliga anvisningar för automationstestning, som möjliggör arbetets framskridning i praktiken. Hoppeligen fortsätter arbetet dock hastigt nästa år, så att automationsarbetsgruppens ärenden kan inkluderas i nästa SOLAS uppdatering och därmed träda ikraft året 2024.

Gemensam viljeinsats att tackla utmaningarna som coronapandemin orsakat

Svårigheter med manskapsbyten som coronapandemin orsakat diskuterades aktivt. Kommittén konstaterade, att effektivt och tryggt förverkligade manskapsbyten är en väsentlig faktor för sjöfararnas välmående och sjösäkerhet. IMO:s medlemsstater bör för sin egen del ansvara för säkerställandet av sjöfararnas trygga rörlighet.

För att främja informationsutbyte gällande manskapsbyten bestämde MSC, att det ska tillsättas en del i IMO:s GISIS-databas, där det samlas information om situationen i olika hamnar och möjligheten att utföra manskapsbyten. Rederierna och andra aktörer har tillgång till informationen och kan utnyttja den i planering av manskapsbyten. Datatjänsten skall vara i bruk i slutet av året.

Under coronapandemin har en del av fartygens obligatoriska inspektioner förverkligats på distans. MSC har publicerat anvisningar för fartygsinspektioner och -intyg under coronatiden, men i mötet lyftes fram behovet att skapa mer omfattande och tydliga anvisningar för ett harmoniserat utförande av fjärrinspektioner. Kommittén beslöt att fortsätta arbeta kring ämnet och ta upp vidare förslag på nästa mötet.

Distansmöten fortsätter i alla fall under vårperioden

Enligt den nutida informationen fortsätter distansarbetande i IMO åtminstone till slutet av juli nästa år. P.g.a. arrangemangen kommer subgrupperna Ship Design and Construction (SDC) och Ship systems and Equipment (SSE) inte överhuvudtaget att samlas under året 2021. Dessutom är det osäkert hur arbetande inom arbetsgrupper kommer att lyckas.

Sjösäkerhetskommittén samlas nästa gång till ett egentligt möte (MSC.103)  i maj 2021.

 

Tilläggsinfo ges av:

Sinikka Hartonen, Ledande sakkunnig

+358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi

Rederierna i Finland