Rederibarometern 2020 har publicerats – rederibranschen förväntar återhämtning efter effekterna av pandemin

14. januari 2021

För första gången i rederibarometerns historia tvingades de normala ekonomiska svängningarna ge plats för en utomstående faktor. Covid-19-pandemin syns som ett djupt ras i rederibarometerns tidsserier. Den allmänna ekonomiska osäkerheten kastar fortfarande en skugga över rederibranschen, men trenden ser ut att vara uppåtgående.

Den föregående barometern förutspådde en fortsatt negativ konjunkturutveckling under 2020. Då var coronaviruset fortfarande okänt och branschen stod inför en överraskande och kraftig nedgång. Saldotalet som beskriver konjunkturerna på sjötransportmarknaden föll till -76 poäng under den fullbordade perioden. I den nya prognosen förväntar man sig en svagt positiv konjunkturutveckling. Procentuellt sett avspeglar de olika bedömningarna i båda riktningarna osäkerhet kring framtiden.

Hälften av enkätdeltagarna bedömde att transportefterfrågan under den fullbordade 12-månadersperioden var något sämre än under föregående period och 13 procent av deltagarna bedömde att efterfrågan var betydligt svagare. Prognosen för de kommande 12 månaderna var svagt positiv, men bedömningarna av hur situationen utvecklas fördelar sig i stort sett jämnt. Åsikterna om exportens och importens återhämtning är också delade. Utifrån resultaten i barometern förväntas importen återhämta sig bättre än exporten.

Graferna för rederiets omsättning och utnyttjandegraden av kapaciteten följer samma linje. Saldotalet för rederiets omsättning är -52 och prognosen är -6. På basis av rederibarometern kan en osäkerhet kring framtiden skönjas i branschen, vilket till exempel avspeglas i att rederierna inte har för avsikt att skaffa mer personal under finsk flagg. Personalen kan till och med minska.

– Coronapandemin, stängningen av gränserna och de brutna trafikförbindelserna har avsevärt påverkat sjöfarten och nästan alla rederisektorers verksamhet under 2020. Den hårdast drabbade sektorn är passagerartrafiken, som avstannade nästan helt till följd av pandemin och reserestriktionerna. Åtgärderna för att begränsa epidemin och svårigheterna med att byta besättning har lett till osäkerhet inom godstrafiken runtom i världen, konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland rf.

Det mest betydande hindret för rederiernas tillväxt var den allmänna ekonomiska osäkerheten, som nämndes av 71 procent av dem som svarade. Över hälften av enkätdeltagarna ansåg att osäkerheten också reflekteras i en dålig prisutveckling. Ungefär hälften av enkätdeltagarna nämnde både otillräcklig efterfrågan och finska flaggans pris. Den finska flaggans pris har igen blivit ett betydande hinder för tillväxt, men sjöfartspolitiken är enligt bedömningarna i stort sett oförändrad.

– Vi vet vilket svårt läge sjöfarten befinner sig i och enligt rederibarometern är utsikterna oförändrade på en mycket svag nivå för de flesta teman som undersöks. Det värsta tänkbara scenariot för en liten öppen ekonomi är stängda gränser. Vaccinationerna har nu påbörjats vilket är bra för alla, säger avdelningschef Linnéa Johansson på näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Den växlande temafrågan utredde konsekvenserna av pandemin för sjötransporterna och rederiverksamheten. På lång sikt kommer följderna av covid-19-pandemin enligt rederiernas bedömningar att leda till att rutterna och transportmängderna inom den finländska sjötrafiken ändras en aning när industrin och handeln diversifierar sina inköpskällor. De enskilda rederiernas omsättning kan komma att minska på kort sikt. I den nya situationen förbereder många rederier sig även på att ändra sitt affärskoncept eller sin strategi.

– Traficom har aktivt följt med coronavirusets effekter på sjöfarten och rapporterat om situationen i statsförvaltningen. Dessutom har regeringen tilldelat Traficom den nya uppgiften att bevilja 24,8 miljoner euro i coronastöd till rederierna. Fungerande sjöfartsförbindelser är ytterst viktiga för det finländska samhället, konstaterar direktör Pietari Pentinsaari vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Barometern kartlägger årligen uppfattningen om sjötransporternas och rederibranschens utveckling hos rederiernas högsta ledning. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i november 2020. Enkäten skickades till de finländska rederierna samt till utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Rederibarometern har producerats av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum. Barometern genomförs på uppdrag av Transport- och kommunikationsverket Traficom, Rederierna i Finland rf samt Ålands landskapsregering.

 Rederibarometern kan läsas i sin helhet här:

Rederibarometern 2020

 Tilläggsuppgifter:

Pekka Sundberg, MMM, tfn +358 400 132 469, pekka.sundberg@utu.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom, direktör Pietari Pentinsaari, tfn +358 2 9534 5233, pietari.pentinsaari@traficom.fi

Rederierna i Finland rf, verkställande direktör Tiina Tuurnala, tfn +358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

Avdelningschef Linnéa Johansson, Ålands landskapsregering/näringsavdelningen, tfn +358 18 25270, linnea.johansson@regeringen.ax

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762