Rederibarometern 2022 har publicerats – framtidsutsikterna försvagas och osäkerheten tar över branschen

11. januari 2023

Den verkliga utvecklingen har hållits på en positiv nivå, men de nyckeltal som beskriver framtidsförväntningarna tyder på en försämrad konjunkturutsikt.  Den positivare och mer normala situation som förutspåddes i den föregående barometern verkar inte fortsätta. Vid sidan av den ekonomiska osäkerheten framträder svårigheten att anställa sjöpersonal allt tydligare som en framtida utmaning. Miljöreglering och strävan efter koldioxidsnålhet syns i rederiernas planer. Den årliga rederibarometern utarbetas av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Brahea-centret vid Åbo universitet.

Rederibarometerns enkät som fokuserar på frakttrafikgenomföres som en webbenkät i oktober-november 2022. Saldot av poängen som beskriver konjunkturerna sjönk till 27 från rederibarometerns rekordhöga 86 poäng. Saldot av konjunkturprognosens poäng är minus 59. Sammanlagt 64 procent av respondenterna förutspådde en något sämre konjunkturutveckling. Saldotalet för transportefterfrågans poäng är 19 och enligt 45 procent av respondenterna försämras den framtida utvecklingen något. Saldot för exportprognosen är minus 31 poäng och för importen har saldot sjunkit till minus 54 poäng.

– Tiderna är utmanande för branschen. Det är viktigt att forskningen upprepas varje år så att vi kan följa utvecklingen även på detta sätt. Positivt i årets resultat är att miljöregleringen och strävan efter koldioxidsnålhet syns i rederiernas planer, säger Pipsa Eklund, direktör vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Sjötransportpriserna var fortfarande på en relativt hög nivå, enligt 68 procent av respondenterna har priserna stigit.  Saldotalet har sjunkit till 54 poäng jämfört med den föregående barometerns rekord på 77 poäng. För den kommande perioden förutspår största delen av respondenterna ett sjunkande fraktpris. Bränslepriset har fortsatt att stiga kraftigt och inköpskedjorna håller på att förändras på grund av sanktionerna. På grund av sanktioner och motsanktioner mot Ryssland har man varit tvungen att leta efter ersättande leverantörer längre bort och till ett högre pris. Längre transportsträckor kan också ge rederierna möjligheter. Det finns också tecken på en recession i världsekonomin. Vid sidan av den ekonomiska osäkerheten framträder svårigheten att anställa sjöpersonal allt tydligare som en framtida utmaning. Höjningen av priset på det huvudsakliga bränslet eller energi var fortfarande ett betydande hinder för utveckling och tillväxt. Höjningen av kapitalkostnaderna nämns nu oftare som ett hinder för tillväxt.

– Barometern beskriver väl den nuvarande situationen inom branschen. Det ryska anfallskriget har haft en betydande inverkan på rederiernas verksamhetsmiljö. Dessutom återspeglas den gröna övergången, den ekonomiska osäkerheten och bristen på arbetskraft starkt i utsikterna för branschen, konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland rf.

Rederierna överväger nu flera alternativ för att minska utsläppen och sträva efter koldioxidsnålhet. Av dem som svarade på temafrågan övervägde 70 procent användning av biobränsle i flytande eller i form av gas, 55 procent metanol och 45 procent en kombination av LNG och biobränslen.  Totalt 45 procent av respondenterna valde nu att optimera rutterna och hastigheterna.

En annan varierande temafråga var hur den osäkra situationen hos konsumenterna påverkar rederiernas verksamhet. Effekter sågs i transportmängderna och man förutspådde en minskning i frekvensen, den totala kapaciteten och ändringar i rutterna. Befraktarna förväntas också vara försiktigare. Allt som allt är framtiden mycket oklar och svår att förutse.

– De utländska rederierna i Finland står för en betydande andel av sjötransporterna i vårt land, vilket också syns i denna utredning. Marknaden förändras emellertid i och med kriget i Europa och den gröna övergången. Vår utmaning är att hålla Finland som ett intressant marknadsområde även i framtiden, konstaterar Sari Turkkila, verksamhetsledare vid Finlands Skeppsmäklarförbund rf.

–  Sjöfarten bidrar globalt med hållbara transporter, stort kunnande inom teknik, drift och service till passagerare och en stor variation i arbetsuppgifter. Det är viktigt att framhålla för att öka ungas intresse för en karriär till sjöss, noterar Linnéa Johansson, avdelningschef på näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.

 Rederibarometern publiceras på webben onsdagen den 11.1.2023 kl. 10.00 i den nationella serien vid Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral på adressen: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/meri-ja-merenkulku-MKK/mkkn-julkaisut

 Barometern kartlägger årligen uppfattningen om sjötransporternas och rederibranschens utveckling hos rederiernas högsta ledning. Enkäten skickades till de finländska rederierna samt till utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Rederibarometern har producerats av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum. Barometern genomförs på uppdrag av Transport- och kommunikationsverket Traficom, Rederierna i Finland rf, Finlands Skeppsmäklarförbund rf.  samt Ålands landskapsregering.

 Mer information:

Rederierna i Finland rf, verkställande direktör Tiina Tuurnala, tfn. +358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral. Sari Repka, tfn 040 801 9206, sari.repka@utu.fi

Riitta Pöntynen, tfn 040 351 0476, riitta.pontynen@utu.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom, direktör Pipsa Eklund, tfn. 029 534 5396, pipsa.eklund@traficom.fi

Finlands Skeppsmäklarförbund rf, verksamhetsledare Sari Turkkila, tfn. +358 40 5263348, sari.turkkila@shipbrokers.fi

 Ålands landskapsregering/ näringsavdelningen. Avdelningschef Linnéa Johansson, tfn. +358 18 25270, Linnea.Johansson@regeringen.ax