Rederierna föreslår drastisk skärpning av utsläppssänkningsmålet: hela den globala sjöfarten ska vara kolneutral senast 2050

5. oktober 2021

Rederierna föreslår vid IMO:s kommande miljöskyddskommittémöte att målet för att minska utsläppen från sjöfarten skärps. Målet om kolneutralitet senast året 2050 skulle vara bindande och gälla all internationell sjöfart.

Det förslag som utarbetats av International Chamber of Schipping (ICS), den globala paraplyorganisationen för rederier, har överlämnats till FN:s sjöfartsorganisation (IMO). ICS representerar mer än 80% av världens handelsflotta. Rederierna i Finland har varit med i att föra förslaget framåt.

Snabba framsteg när det gäller åtgärder för att mildra klimatförändringen är avgörande. Sjöfartsindustrins viljetillstånd är tydligt. Det förslag som nu har framförts till IMO om att skärpa målet är ett tydligt bevis på att hela sjöfartsindustrin är fast besluten att gå mot utsläppsfri sjöfart och vidta åtgärder för att mildra klimatförändringen.”, konstaterar Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland.

Enligt den nuvarande IMO-strategin för växthusgaser som man enades om 2018 kommer de absoluta koldioxidutsläppen från internationella sjötransporter att minskas med 50% fram till 2050. Rederiernas förslag med målet om koldioxidneutralitet för hela den globala handelsflottan senast 2050 är alltså mycket ambitiöst.

Ny teknologi och nya bränslen avgörande

Ny teknologi så väl som nya bränslen behövs för att uppnå målet. För närvarande är bränslen med låga koldioxidutsläpp inte kommersiellt tillgängliga i den omfattning som den globala handelsflottan behöver. Även satsningar i forskning och utveckling behövs. För att påskynda införandet av nya lösningar krävs också finansieringsmekanismer för gröna investeringar, både nationellt och internationellt. ICS har också föreslagit inrättandet av en FoU-fond för sjöfart, samt uppbörd av en global koldioxidavgift. Dessa skulle kanalisera medel till utvecklingen av ny teknologi för sjöfarten.

Rederierna är engagerade i att vidta omfattande operativa åtgärder och investeringar för att minska utsläppen, men det behövs också andra satsningar. I framtiden kommer tillgången till koldioxidsnåla bränslen att vara en avgörande nyckelfråga. Vi hoppas att initiativet får stöd i IMO, eftersom globala system är det mest effektiva sättet att uppnå effektiva utsläppsminskningar och bekämpa klimatförändringen, säger Matti-Mikael Koskinen, styrelseordförande för Rederierna i Finland.

IMO:s medlemsstater kommer att behandla förslaget vid det kommande MEPC 77-mötet i miljöskyddskommittén i november.

Sjötransporter är redan det mest miljövänliga transportsättet, särskilt när det gäller transport i stora mängder. 90 % av världshandeln transporteras till sjöss och omkring 2,9 procent av utsläppen orsakas av sjöfarten.

 

Tilläggsinfo ges av:

Tiina Tuurnala, verkställande direktör

+358 40 547 6762 / tiina.tuurnala@shipowners.fi

Sinikka Hartonen, ledande sakkunnig

+358 40 732 3164 / sinikka.hartonen@shipowners.fi

Rederierna i Finland