Rederierna i Finland och BSAG startar samarbete kring sjötrafikens miljöprojekt

8. juni 2020

Rederierna i Finland stöder forskning av näringsbelastning med att tillåta provtagning från fartygens avloppstankar. Med hjälp av undersökningen framkallas värdefull information om närings- och bakteriehaltigheter. Den finska sjöfarten är ansvarsfull, och det släpps inte avfall i Östersjön från fartyg i regelbunden linjetrafik. Det trafikerar dock dagligen 2000 fartyg på Östersjön, av vilka alla nödvändigtvis inte har miljömedvetenhet på samma nivå.

Baltic Sea Action Group har startat ett projekt för ansvarsfull sjötrafik, som ämnar att minska näringsutsläpp från sjötrafiken. Det är tillåtet för fartyg att avlasta behandlat svartvatten och matavfall, samt gråa vatten i Östersjön, vilket ökar havets biologiska syrekonsumtion och eutrofiering.

”Trots att internationella och nationella regleringar blivit strängare och sjöfartens ansvarsfullhet ökat, behövs det samarbete mellan alla aktörer, för att förbättra Östersjöns situation.” säger BSAG:s Elisa Mikkolainen. ”Det mest effektiva sättet att ta itu med gråa vatten och näringsutsläppen av matavfall som hamnar i Österjön är samarbete mellan företag, myndigheter och forskare.”

Näringsbelastning från sjötrafik har undersökts närmast för passagerarpartygens andel. Däremot har fraktfartygens andel fått mindre uppmärksamhet. Detta informationsgap fylls nu delvis av undersökningen, som BSAG beställer som en del av projektet för ansvarsfull sjötrafik. Flera finska rederier har ställt upp för forskningssamarbetet. Forskarna slipper ombord för provtagning från fartygens avfallstankar (gråvatten och svartvatten), och får pålitlig information om närings innehållet i avfallsvatten på passagerar- och fraktfartyg. Resultaten från pilotundersökningen stöder myndigheternas arbete och forskningsinstitutens egna projekt.

”Sjöfartsnäringen satsar starkt på att minska utsläpp. Trots att fokus under de sista åren varit på luftutsläpp, har de finska rederierna även gjort ansvarsfullt arbete för att minimera mängden avfall som hamnar i havet.” konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland. ”Östersjön är ett särskilt känsligt havsområde, och vi vill för vår andel vara med i att stöda BSAG:s projekt för att minska näringsbelastningen. Det är glädjande att så många av våra medlemsrederier är med i forskningssamarbetet.”

Undersökningen förverkligas under året 2020.

Tilläggsinformation:

Mats Björkendahl, Specialsakkunnig

mats.bjorkendahl@shipowners.fi

+358 400 665228

www.shipowners.fi

Elisa Mikkolainen, Projektledare, sjötrafik

elisa.mikkolainen@bsag.fi

+358-40-6601829

www.bsag.fi

Rederierna i Finland r.f. har 25 medlemsrederier i utrikestrafik. Föreningen har med sina föregångare representerat rederiernas intressen i närings- och arbetsmarknadspolitiken både nationellt och internationellt sedan året 1917. Den finska rederiindustrin är en föregångare i teknologi och miljöinnovationer, och är starkt med i att utveckla nya lösningar för hållbar sjöfart.

Baltic Sea Action Group, BSAG, är en oberoende stiftelse med syftet att återföra den ekologiska balansen i Östersjön under ändrande klimatförhållanden. BSAG s verksamhet grundar sig på samarbete och sammanför relevanta aktörer och organisationer för fatt hitta lösningar till Östersjöns problem.

Det två-åriga projektet för ansvarsfull hantering av gråa vatten och matavfall på Östersjön dras av BSAG och finansieras av Europeiska havs och fiskeri fonden  EMKR.

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762