Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund har nått förhandlingsresultat

3. mars 2023

Rederierna i Finland rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har nått ett förhandlingsresultat om giltigheten av kollektivavtalen för sjöfartens utlandstrafik gällande passagerarfartyg, handelsfartyg och småtonnage.

Kollektivavtalens giltighetstid förlängs till den 29.2.2024. Löneökningarna följer exportindustrins allmänna linje. Från och med 1.3.2023 höjs lönerna med 1,9 % och från 1.6.2023 med 1,1 %, dessutom betalas en engångsbetalning. Föreningarnas styrelser har godkänt förhandlingsresultaten.

Förhandlingarna fördes i god anda och samarbete.

Avtalen med Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskin-befälsförbund är ikraft till slutet av februari 2024.

Tilläggsinformation ges av:

Maija Mattila, Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden
+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi
Rederierna i Finland

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden