Rederierna i Finlands mål för regeringsprogrammet

23. februari 2023

  1. Konkurrensförutsättningarna för den finländska sjöfarten och finska flaggan ska vara på samma nivå som i övriga sjöfartsländer i Europa.
  2. Sjötransporterna måste fungera i alla förhållanden. Tillgängligheten för ett tillräckligt finländskt isförstärkt tonnage måste säkerställas för att trygga försörjningsberedskapen.
  3. Den gröna omställningen inom sjöfarten ska påskyndas.

Konkurrensförutsättningarna för den finländska sjöfarten och finska flaggan ska vara på samma nivå som i övriga sjöfartsländer i Europa.

Pandemin och Rysslands anfall i Ukraina har haft en betydande inverkan på sjölogistiken. Ökningen av bränslepriserna, sanktionerna och bojkotterna påverkar avsevärt sjöfarten och rederiernas verksamhet. Effekterna av den långvariga pandemin syns ännu i många år, i synnerhet i rederier som bedriver passagerartrafik. Pandemin följdes av en brist på arbetskraft som försvårar företagens verksamhet i stor omfattning i västländerna, och man konkurrerar i högre grad än förut med andra länder. Det måste göras flexiblare att anlita arbetskraft från länder utanför EU och myndighetsbesluten och inspektionerna måste fungera effektivt och snabbt för att arbetskraften ska komma till användning på arbetsmarknaden.

Sjöfarten är en global näring och konkurrensen är internationell. Finska rederier och rederier från EU-länder konkurrerar på global nivå med stora aktörer från s.k. billiga flaggstater där ansvarsfullhet (bl.a. miljö, säkerhet, socialt ansvar) inte har en lika stor roll som hos oss. I riktlinjerna för statsstödet till sjötrafiken inom EU fastställs de mest centrala målen och åtgärderna för att möjliggöra verksamhetsförutsättningarna för den europeiska sjöfarten och verksamheten på den globala marknaden. Det är viktigt för Finland att sitta i samma båt som de 15 övriga europeiska sjöfartsstaterna och säkerställa den finländska sjöfartens konkurrenskraft i enlighet med EU:s riktlinjer.

Sjötransporterna måste fungera i alla förhållanden. Tillgängligheten för ett tillräckligt isförstärkt tonnage med tanke på försörjningsberedskapen måste säkerställas.

Logistikens och sjötransporternas kontinuitet i alla förhållanden är av kritisk vikt för vårt samhälles funktion och försörjningsberedskapen. Det militära anfallet som Ryssland inledde mot Ukraina i februari 2022 har ökat spänningarna på Östersjön och framhävt betydelsen av beredskap. Finlands geografiska läge försätter oss i en väldigt annorlunda position jämfört med de övriga länderna i Europa.

Finland är exceptionellt beroende av sjöförbindelser. Rysslands anfall mot Ukraina och det förändrade läget inom utrikes- och säkerhetspolitiken har i ännu högre grad än förut framhävt Finlands beroende av sjötransporter. Dessutom medför de nordliga förhållandena ytterligare utmaningar i fråga om sjölogistikens funktion. Därför ska sjötransporterna tryggas i alla förhållanden. Ett tillräckligt isförstärkt finländskt tonnage och tillgången på isbrytartjänster är centralt för att trygga försörjningsberedskapen i undantagsförhållanden.

En konkurrenskraftig, förutsägbar verksamhetsmiljö i normala förhållanden samt en konkurrenskraftig finsk flagga garanterar en tillräcklig fartygskapacitet och ett tillräckligt antal finländska sjömän. Den allt striktare miljöregleringen medför en ytterligare utmaning med tanke på tillräckligheten av det isförstärkta och isdrivbara tonnaget. Det är av största vikt att beakta vintersjöfarten i den globala regleringen och EU-regleringen. Dessutom behövs nationella incitament för investeringar i miljövänligt isförstärkt tonnage.

Den gröna omställningen inom sjöfarten ska påskyndas

Sjöfart är den mest miljövänliga transportformen i synnerhet för transport av stora godsmängder, och det finns ingen alternativ transportform som kan ersätta sjöfarten. Rederiernas mål är en helt klimatneutral sjöfart år 2050 i hela världen. Tillgången på nya, fossilfria bränslen är kritisk för den gröna omställningen inom sjöfarten. Alla åtgärder för att påskynda produktionen, distributionen och användningen av nya bränslen ska vidtas. Dessutom behövs nationella incitament för att förnya flottan och påskynda den gröna omställningen.

De finländska fartygen har en hög medelålder, cirka 21 år. Förnyelsen av handelsflottan måste framskrida snabbt, för att en utsläppssnål flotta som kan drivas i is ska vara tillgänglig för sjötransporter för vår utrikeshandel. I Finland saknas incitament för att förnya flottan. Till exempel i Sverige finns Svenska Skeppshypoteket, en lagstadgad aktör som sköter den statliga finansieringen av fartygsanskaffningar. Svenska Skeppshypotekets enda uppgift är att finansiera de svenska rederiernas fartygsanskaffningar. Lån beviljas för 70-90 procent av det anskaffade fartygets värde. Fartygsinteckningar eller bank- eller statsgarantier fungerar som säkerhet för lånet. Marknadsränta uppbärs för lånen. Över 90 svenska fartyg omfattas av Skeppshypoteks lån

Åtgärder som stöder den finländska sjöfartens konkurrenskraft, försörjningsberedskapen och utsläppsminskningen:

  • Den finska flaggans konkurrenskraft ombesörjs. Den finländska sjöfartens konkurrenskraft tryggas i enlighet med EU:s riktlinjer.
  • Rättspraxis kodifieras i tonnageskattelagen.
  • Intäkterna från EU:s utsläppshandel inom sjöfarten riktas till påskyndande av den gröna omställningen inom sjöfarten.
  • Incitament införs för att främja användningen av hållbara bränslen genom att jämna ut prisskillnaden mellan fossila och nya bränslen under en övergångsperiod.
  • Finansieringsinstrument och incitament införs för att påskynda förnyelsen av flottan till mer utsläppssnåla fartyg och stärka det isförstärkta tonnagets tillgänglighet i undantagsförhållanden. Ett liknande finansierings- och garantisystem för underlättande av rederiernas fartygsanskaffning som i Sverige genomförs i Finland med snabb tidtabell.
  • Det ombesörjs att samma utsläpp inte betalas två gånger. När ett ekonomisk styrmedel för den globala sjöfarten införs (t.ex. kolavgift), anpassas EU:s utsläppshandel på motsvarande sätt. En regional bränsleskatt för sjöfarten godkänns inte.

 

Tilläggsinformation ges av

Tiina Tuurnaöa, verkställande direktör

0405476762 / tiina.tuurnala@shipowners.fi