Rederierna och Visit Finland önskar tydligt budskap om öppnandet av närturismen i juni

14. april 2021

Närturismen inom Schengenområdet bör öppnas. Rederierna och Visit Finland föreslår en hälsosäker modell för lyftande av reserestriktionerna.

En del av länderna i Europa planerar redan att öppna upp turismen under den kommande sommarsäsongen, förutsatt att den epidemiologiska situationen tillåter det. Turismen har stått stilla under en lång tid, vilket har lett till en enorm uppdämd efterfrågan. En betydande del av denna efterfrågan riktas också mot Finland. Man måste sträva efter att häva restriktionerna som hindrar turism på ett koordinerat sätt och i god tid före den kritiska sommarsäsongen 2021.

Undersökningar visar att turismen kommer igång först i närområdena. Närmarknaderna upplevs som bekantare och tryggare. Även turism till rimligt pris är viktigare än någonsin, eftersom epidemin har försämrat den ekonomiska situationen i många hushåll.

Trafiken med passagerar-bilfärjor har stor betydelse för Finlands turism. Före coronaepidemin förde de utländska turisterna som kom med färjorna med sig över 900 miljoner euro till Finland varje år*. Återställande av passagerartrafiken mellan Finland och Sverige, Estland och Tyskland under sommaren 2021 är nödvändigt för att rederinäringen ska återhämta sig.

Exit-strategin ska sträva efter att ombesörja en gradvis återhämtning också av näringslivet, med beaktande av hälsosäkerheten.

Rederierna och Visit Finland föreslår en hälsosäker modell för gradvis lyftande av reserestriktionerna:

  1. Rederierna förutsätter ett negativt testresultat eller vaccinationsintyg/vaccinationspass eller ett intyg över genomgången sjukdom av passagerare vid ombordstigning. Rederierna gör stickprovskontroller bland ruttpassagerare som kommer från utlandet.
  2. Snabbtestens tillgänglighet bör förbättras i Finland. Detta skulle stöda jämlikheten mellan människor.
  3. I sina beslut avgränsar regionförvaltningsverket de obligatoriska hälsokontrollerna (16 § i lagen om smittsamma sjukdomar) så att de inte omfattar passagerare som när de anländer till Finland kan visa upp ett tillförlitligt intyg över ett negativt testresultat som erhållits inom en viss tid eller ett intyg över genomgången sjukdom eller ett vaccinationsintyg/vaccinationspass. Passagerare som kan visa upp vederbörliga intyg försätts inte i karantän. Ingen allmän rekommendation om karantän på eget initiativ, karantän fastställs från fall till fall.
  4. Myndigheterna kontrollerar intyg längs den gröna linjen med stickprover. Till den röda linjen hänvisas passagerare som saknar intyg och de styrs till hälsogranskning och vid behov till test. Passagerare som inte landstiger utomlands eller vars landstigning är begränsad till 8 timmar avkrävs inget intyg och försätts inte heller i karantän.

Dessa riktlinjer gäller all närturism oberoende av syftet.

Slutligen understryker vi vikten av fri rörlighet för sjömän och andra logistikanställda. Utan denna fria rörlighet fungerar inte de internationella export- och importtransporterna.

*Utredningar: Åbo Universitet, Helsingfors Hamn Ab, PTT, Taloustutkimus Oy.

 

Tilläggsinformation ges av:

Hans Ahlström, vice verkställande direktör

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Rederierna i Finland

 

 

Kristiina Hietasaari, direktör

+358 40 7788 918

Visit Finland