Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer: Sjötransporter måste säkerställas i undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat

17. mars 2020

Nästan 90% utav Finlands utrikes frakttransporter sker till sjöss. Kontinuiteten av sjötransporterna måste säkerställas i de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakat. Ifall transporten av gods stannar, stannar också samhällets livsviktiga funktioner.

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer rekommenderar, att det överenskoms snabba lösningar i rederiernas samarbetsförhandlingar, som anpassar kostnadsnivån till den oförutsedda stagnationen av marknaden som koronaepidemin orsakat. Det centrala målet är att säkerställa fartygsarbetsplatserna över krisen.

Organisationerna förutsätter snabba åtgärder av statsmakten, som tryggar rederiernas tillgång till lånefinansiering med statsgaranti och upprätthållandet av sjötrafik i specialomständigheter med Försörjningsberedskapscentralens arrangemang. Fartygens farleds- och hamnavgifter bör återbetalas och avvecklas. Dessutom bör myndigheterna omedelbart förlänga ansöknings- och giltighetstider för sjöfararnas yrkesbehörigheter.

 

Helsingfors, 17.3.2020.

 

Finlands Sjömans-Union

Simo Zitting

Ordförande, 0400-813079

 

Finlands Maskinbefälsförbund

Robert Nyman

Verksamhetsledare, 050-4542767

 

Finlands Skeppsbefälsförbund

Johan Ramsland

Verksamhetsledare, 040-6672227

 

Rederierna i Finland

Hans Ahlström

Vice verkställande direktör, 040-7257110