Sjöfartens centralaste målsättning är att minska utsläpp

13. maj 2019

Sveriges television berättade på tisdagen (7.5.2019) om SMHI:s (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) nya rapport, enligt vilken koldioxidutsläppen av Sveriges inrikes sjötrafik, är dubbelt så stora som det tidigare räknats. Detta skulle enligt SMHI betyda, att utsläppen av inrikes sjöfarten är större än motsvarande inrikes flygtrafiken. Statistiken för utsläppen av inrikestrafiken i Sverige hör till Naturvårdsverket, som understryker att statistiken ifråga innehåller stora osäkerhetsfaktorer på grund av olika beräkningssätt och rapporteringsmetoder.

Denna nyhet noterades också i Finland i fredagens (10.5.2019) Helsingin Sanomat. I artikeln konstaterades felaktigt, att ett stort problem med att minska utsläppen från fartygstrafiken är att det inte finns världsomfattande teknologiska standarder och att det fattas klara utsläppsavtal, samt att sjöfartssektorn endast kommit överens om en målsättning. Dessa påståenden stämmer inte.

En av sjöfartssektorns mest centrala målsättningar har i åratal varit att minska sina utsläpp och utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning.

FN:s sjöfartsorgan IMO beslöt i april 2018 om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med minst 40 % fram till 2030 och med 70 % fram till år 2050, bägge jämfört med år 2008 nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 % i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen. Dessa begränsningar gäller hela sjöfartssektorn och inte endast nya fartyg. Redan idag övervakas sjöfartens koldioxidutsläpp på fartygsnivå och de uppmätta resultaten rapporteras till EU kommissionen. Dessa resultat kommer att publiceras i juli 2019. Motsvarande rapporteringsskyldighet infördes globalt från början av 2019. Andra trafikslag har inte ett motsvarande globalt datainsamlingssystem, som baseras på realiserad förbrukning.

I Nordeuropa har sjöfartens svavelutsläpp reducerats till nästan noll från början av år 2015. År 2008 beslöt IMO att en 0,1% svavelgräns för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen skall träda ikraft 1.1.2015. EU beslöt i sitt svaveldirektiv 1.1.2010 att ett tröskelvärde på 0,1% införs för fartygs då de ligger i hamn. Den globala 0,5 % svavelgränsen träder i kraft 1.1.2020.

90 % av världshandeln transporteras på fartygs kölar, men endast ca. 2,6 % av utsläppen är fartygsgenererade. Sjöfartstransportalternativet är det mest miljövänliga sättet, att transportera speciellt stora mängder gods. En jämförelse av de olika trafikslagens koldioxidutsläpp räknat i gram / tonkilometer ger följande resultat: Flygfrakt 435 g, lastbil 80 g, mindre lastfartyg 7,9 g, stort containerfartyg 3 g (källa: IMO GHG second study). Vägtrafiken står i Europa för mer än 70% av de olika transportslagens totala växthusgasutsläpp och ansvarar för merparten av alla luftföroreningar. Cirka 90% av inrikestrafikens växthusgasutsläpp genereras på landsvägarna.

Den finska rederinäringen är en föregångare inom området nya miljöinnovationer. Flera finska rederier har en världsledande position då det gäller att testa ny teknik, minimera utsläpp och ta i bruk energi-effektiva teknologier. LNG, vindkraft, eldrift, och biobränslen är redan i bruk och inte enbart på planerings-stadiet. Det finska sjöklustret har mycket att ge till att minska utsläpp på global nivå. Finska innovationer har möjlighet att vara avgörande i den världsomfattande ansträngningen att minimera utsläppen.

 

Tilläggsinformation:

Olof Widén, Senior Advisor

tel. 0400 723355.