Sjöfartens utsläpp mäts och uppföljs på fartygsspecifik nivå – utsläppsuppgifterna är nu öppna för allmänheten

1. juli 2019

Sjöfartens koldioxidutsläpp mäts och uppföljs på fartygsspecifik nivå tack vare ett omfattande utsläppsuppföljningssystem. Resultaten rapporteras till både Europeiska kommissionen och den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Systemet möjliggör öppen uppföljning av de verkliga, realiserade utsläppen. Uppgifterna som EU insamlat kommer att publiceras för allmänheten från början av juli 2019. (Informationen finns tillgänglig på adressen http://www.emsa.europa.eu/ .) EU:s system för uppföljning, rapportering och verifiering (Monitoring, Reporting, Verifying), dvs. det så kallade MRV-systemet är en del av sjöfartens åtgärder för att minska utsläppen.

I praktiken samlar rederierna uppgifter om bränsleförbrukningen på varje fartyg, som sedan verifieras av opartiska ratinginstitut och skickas till EU och IMO. Systemet har varit i bruk på EU nivå sedan 2018 och globalt från början av året 2019.

”Sjöfartens utsläppsmätning är enastående. Andra transportformer har inte ett liknande globalt datainsamlingssystem som grundar sig på den faktiska förbrukningen. Systemet som är världsomfattande och baseras på faktiska mätningar skapar helt nya förutsättningar för utsläppsuppföljning”, säger Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Då sjötrafikens utsläpp beräknas enligt förverkligade och verifierade bränsleförbrukningssiffror, kan det konstateras att sjöresandet är ett relativt miljövänligt alternativ. Uppföljningssystemets uppgifter rapporteras antingen enligt tyngd eller area. För att underlätta jämförelse mellan olika trafikslag, har det i denna beräkning använts uppgifter där allokeringen mellan passagerare och frakt gjorts enligt tyngd. Till exempel året 2018 var koldioxidavtrycket per passagerare på exempelrutterna följande:

  • Helsingfors – Stockholm 20-24 kg /passagerare (flyg enligt ICAO 41-46 kg /passagerare)
  • Helsingfors-Travemünde 69-79 kg /passagerare (flyg enligt ICAO 142 kg /passagerare)

IMO har i april 2018 gjort beslut om att minska sjöfartens koldioxidutsläpp för transportarbete ton/kilometer med minst 40% senast året 2030 och 70% senast via året 2050, jämfört med nivån året 2008. Den absoluta mängden koldioxidutsläpp – trots ökad trafikmängd – skall minskas med 50% senast året 2050 och efter det fortsätter minskningen gradvis till en total eliminering.

Finländska rederierna är världsledare i att ta i bruk ny teknologi som minskar utsläpp och ökar energieffektivitet. Biobränsle av avfall, flytande naturgas (LNG), vind och el är redan i bruk, och tillsammans med propulsions- och optimeringsteknologi, har utsläppen redan minskats med tiotals procent.