Viking Line inleder aktieemission med företrädesrätt

29. november 2021

En extra bolagsstämma arrangerades den 22 november 2021 i Mariehamn.  På förslag var att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission.  Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att verkställa en företrädesrättsemission som genomförs innan slutet av mars 2022. Styrelsen har idag fattat beslut om att verkställandet av emissionen sker under tiden 7-21.12.2021. Genom aktieemissionen strävar Viking Line efter att inhämta bruttoemissionsintäkter om cirka 50 miljoner euro.

Långsiktig affärsverksamhet med fokus på tillväxt

Viking Line har en lång tradition av att framgångsrikt bedriva färjetrafik på Norra Östersjön. I och med aktieemissionen visar bolagets styrelse att man har en stark tilltro till bolaget och ett intresse av att satsa på framtiden. Målet med aktieemissionen är bl.a. ytterligare att stöda utförandet av Viking Lines strategi och möjlighet för fortsatt lönsam tillväxt i en omgivning efter Covid-19-pandemin. Under årets tredje kvartal har man noterat en ökad efterfrågan i trafiken mellan Åland, Finland och Sverige. Rederiet har fokuserat på att ge kunderna en så bra service som möjligt kombinerat med kostnadskontroll. Resultatet för koncernens tredje kvartal överträffade förväntningarna och kan därför under rådande omständigheter anses vara glädjande. Viking Line förväntar sig att den gynnsamma trenden fortsätter efter pandemin, då resor inom närområdena förväntas öka i popularitet när människor återupptar sitt resande.

  • Viking Lines ekonomiska ställning har förstärkts sedan pandemiåret 2020.  Vår likviditet är god och lönsamheten har under hösten ställvis till och med överträffat pre-pandemitider.  Nya Viking Glory är under färgställande i Xiamen i Kina och vi ser fram emot att få lansera henne på marknaden under våren 2022, säger VD Jan Hanses.

Starkt stöd från de största ägarna

Rederiets största ägare hyser en stark tilltro till bolaget. En grupp av Viking Lines större aktieägare bestående av Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist och Gert Sviberg, vilka tillsammans representerar över 50 procent av samtliga aktier, röstade under den extra bolagsstämman för en aktieemission och har även oåterkalleligen förbundit sig att teckna för cirka 54 % av samtliga nyemitterade aktier.

  • Villkoren för nyemissionen har utformats så att den är fördelaktig för våra nuvarande aktieägare.  Den föreslagna teckningskursen är förmånlig och aktieägarna skall om de inte kan delta i emissionen ha möjlighet att sälja sina teckningsrätter. Att stora aktieägare, såväl gamla som nya och representerande flera generationer, har garanterat upp till 54 % av emissionen uppfattar jag vara ett styrkebevis från Viking Lines sida och jag är tacksam för det stöd som aktieägarna har visat, säger VD Jan Hanses.

De fullständiga villkoren för aktieemissionen har idag offentliggjorts i enlighet med separat börsmeddelande. Omfattande information gällande aktieemissionen kommer inkluderas i ett svenskspråkigt prospekt, vilket Bolaget har lämnat in för godkännande till den finska Finansinspektionen. Prospektet förväntas offentliggöras omkring 1.12.2021.

 

Mer information:

Jan Hanses, VD, jan.hanses@vikingline.com, tel. +358 18 270 00

https://news.cision.com/se/viking-line-abp/r/viking-line-inleder-aktieemission-med-foretradesratt,c3462139