Rederibarometern 2021 har publicerats – en vändning mot det bättre i sikte

19. januari 2022

Rederibarometern 2021 visar på en kraftig, snabb och positiv utveckling av konjunkturerna, transportefterfrågan och priserna inom sjöfarten. Man bör emellertid hålla i åtanke att förra året syntes covid-19-pandemin i rederibarometerns tidsserier som ett djupt fall, som branschen nu tydligt hämtar sig från. Även framtidsförväntningarna är positiva. Å andra sidan är bränslepriset och svårigheten att rekrytera sjöpersonal allt tydligare framtida utmaningar. Den årliga Rederibarometern produceras av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum.

Rederibarometerns enkät om frakttransport genomfördes i oktober–november 2021 innan det fanns information om omikronvarianten.  Saldotalet för konjunkturerna i sjöfartsbranschen steg under perioden 2021 till 86 poäng, vilket är det högsta någonsin under den tid då barometern har genomförts. Å andra sidan var också raset under den föregående perioden både snabbt och kraftigt. En uppgång för denna period förutspåddes redan i barometern 2020 men den förväntades bli betydligt måttligare. Enligt 86 procent av svarspersonerna har transportefterfrågan återhämtat sig. I konjunkturerna förutspås den positiva utvecklingen fortsätta och 49 procent av svarspersonerna förutspår större efterfrågan för den kommande perioden. ”Det är glädjande att företagen ser positiva tendenser men t.ex. passagerarrederier har tappat hälften av sina resenärer och fortsatta reserestriktioner är mycket utmanande”, noterar Linnéa Johansson, avdelningschef vid Ålands landskapsregering.

Enligt rederierna steg priset på använt bränsle kraftigt under denna granskningsperiod. När nya kolneutrala bränslen kommer ut på marknaden kommer bränsle- eller energipriset sannolikt att stiga ytterligare i framtiden. Bränslepriset är ett tillväxthinder enligt 55 procent av rederierna.

Den positiva utvecklingen syntes också i rederiernas omsättning och kapacitetsutnyttjandegrad. Å andra sidan är besättningskostnaderna fortfarande höga. Enligt rederierna är också den begränsade kapaciteten och tillgången till kunnig sjöpersonal samt de stigande arbetskraftskostnaderna faktorer som begränsar tillväxten i den nya situationen. Covid-19-pandemin orsakar fortfarande obalans och stockningar inom sjöfartssektorn globalt. ”Traficom följer aktivt coronapandemins effekter på sjöfarten och rapporterar om situationen inom statsförvaltningen. Regeringen har gett Traficom i uppgift att bevilja rederierna coronastöd för att säkerställa tillräckliga sjöfartsförbindelser för samhället”, säger direktör Pipsa Eklund, Transport- och kommunikationsverket.

Härnäst kommer rederierna att ställas inför nya utmaningar i anslutning till sjöfartens kolneutralitetsmål. ”Rederierna har förbundit sig till ambitiösa utsläppsminskningsmål, och rederibranschen har till och med föreslagit en rejäl åtstramning av IMO:s mål för att den globala sjöfarten ska bli koldioxidneutral före 2050. Som barometerns resultat visar kommer det att krävas stora ekonomiska satsningar och ny teknik för att nå målet. Tillgången på förnybara bränslen kommer att ha avgörande betydelse”, konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland r.f. I temafrågan för 2021 tillfrågades rederierna vilka metoder de ämnar använda för att minska utsläppen av växthusgaser. Rederierna uppgav att metoderna framför allt innefattar optimering av rutter och transporter, vilket i sig emellertid inte kommer att räcka. Enligt 70 procent av svarspersonerna var priset på nya kolsnåla bränslen eller energi samt tillgången på dem en flaskhals.

Med den andra temafrågeserien kartläggs rederiernas uppfattningar om företagsansvar och miljövänlighet som ett konkurrenselement. Kartläggningen avser en femårsperiod. Av svarspersonerna anser 57 procent att befraktarna beaktar en ansvarstagande leveranskedja och intresserar sig för rederiernas ansvarstagande, vilket är en något större andel än i tidigare enkäter.

Barometern kartlägger årligen uppfattningen om sjötransporternas och rederibranschens utveckling hos rederiernas högsta ledning. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i oktober-november 2021. Enkäten skickades till de finländska rederierna samt till utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Rederibarometern har producerats av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum. Barometern genomförs på uppdrag av Transport- och kommunikationsverket Traficom, Rederierna i Finland rf samt Ålands landskapsregering.

Rederibarometern publiceras onsdagen 19.1. kl. 11.00 i Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentrals nationella serie på adressen: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/meri-ja-merenkulku-MKK/mkkn-julkaisut

Rapporten kan även läsas här: Varustamobarometri-Rederibarometern-2021.

 

Tilläggsinfo:

Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentrals. Sari Repka, tfn 040 801 9206, sari.repka@utu.fi

Riitta Pöntynen, tfn 040 351 0476, riitta.pontynen@utu.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom, direktör Pipsa Eklund, tfn 029 534 5396, pipsa.eklund@traficom.fi

Rederierna i Finland rf, verkställande direktör Tiina Tuurnala, tfn 040 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

Ålands landskapsregering/näringsavdelningenAvdelningschef Linnéa Johansson, tfn +358 18 25270, linnea.johansson@regeringen.ax

 

 

 

 

 

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762