Rederibarometern har publicerats

22. januari 2020

Enligt Rederibarometern 2019 har den stigande trenden i konjunkturutvecklingen på sjötransport-marknaden brutits under det pågående året och den allmänna ekonomiska osäkerheten har påverkat prognosen för transportefterfrågan.

Rederibarometern kartlägger konjunkturläget och konjunkturprognoserna för den finländskasjöfarts- och rederibranschen. Den baserar sig på en enkät som riktas till rederier som är med-lemmar i Rederierna i Finland rf, de viktigaste rederierna som inte hör till föreningen samt engrupp utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik och bedriver regelbunden trafik tillFinland. Barometern samlar in information från rederiernas högsta ledning och kartläggningenhar genomförts utan avbrott sedan år 2006.

Barometern har förverkligats av sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum. Rederibarometern 2019 har genomförts i samarbete med Transport- och kommunikationsver-ket Traficom, Rederierna i Finland rf och Ålands landskapsregering.

Läs hela undersökningen: Rederibarometern 2019